Co to jest inflacja?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

Proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.
Przeciwnym zjawiskiem do inflacji jest deflacja.

Przyczyny inflacji:
– nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny lub kreację w bankach komercyjnych,
– niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży,
– wzrost zagregowanego popytu w gospodarce,
– niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy),
– przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo),
– wadliwa struktura gospodarki,
– import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen).

Skutki inflacji

Negatywne skutki inflacji to:
– redystrybucja siły nabywczej na korzyść emitującego pieniądz (zwykle rządu bądź podległej mu organizacji) kosztem reszty użytkowników. Stąd też inflacja nazywana bywa także ?ukrytym podatkiem”,
– realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji; w szczególności skutkiem inflacji jest względne zmniejszenie się dochodów osób, których nominalne dochody są stałe ? te niekorzystne konsekwencje inflacji można zmniejszyć, dokonując odpowiednio często waloryzacji zobowiązań,
– tzw. koszty zdartych (lub zdzieranych) zelówek ? są związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji ludzie dążą do utrzymywania mniejszych zasobów gotówki, co związane jest z pewnymi kosztami, jak np. koszty dojazdu do bankomatu,
– tzw. koszty zmiany menu ? są to koszty związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji firmy częściej muszą zmieniać ceny, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ? przykładowo restauracje muszą częściej zmieniać menu.

Inne skutki inflacji:
– ponieważ siła nabywcza pieniądza maleje, konsumenci chcą się go pozbyć, zakupując dobra, których wartość nie maleje. Tym samym napędzają te sektory gospodarki, które produkują dobra trwałe (szeroko pojęte maszyny, biżuterię, złoto itp.),
– powyższy skutek wywołuje wzrost (niekoniecznie równomierny) cen innych towarów. Jeżeli wzrasta cena benzyny (także np. przez nakładanie podatków, w tym akcyzy), rosną koszty transportu i ceny wszystkich towarów, które są transportowane. Tym samym wzrost ceny benzyny może spowodować wzrost cen chleba.
Rodzaje inflacji

Według kryterium tempa:
– pełzająca – nie przekracza 5% rocznie,
– Inflacja umiarkowana (krocząca) – oscyluje w granicach 5?10% rocznie,
– galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu- albo trzycyfrowej, od 50% w górę,
– hiperinflacja – miesięczny wzrost cen przekracza 150%.

Według kryterium przyczyny:
– wewnętrzna,
– importowana,
– endogeniczna,
– egzogeniczna,
– popytowa,
– kosztowa,
– pieniężna,
– budżetowa,
– kredytowa,
– płacowa.

Według kryterium przejawiania się oraz skutków:
– otwarta,
– tłumiona,
– jawna,
– ukryta.

Według kryterium całokształtu stosunków ekonomicznych w kraju:
– cywilizowana,
– barbarzyńska.

Według kryterium zależności od innych kategorii makroekonomicznych:
– stratoinflacja,
– stagflacja,
– slumpflacja.

Według kryterium czynnika czasu:
– sekularna,
– okresowa.

Poprzedni Co to jest hossa?
Następny Co to jest jednostka uczestnictwa?