Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

Ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne. 

Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne:
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Polsce wprowadzone zostało na mocy Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153) i jest systemem powszechnym obejmującym większość Polaków. Zgodnie z treścią art. 1a Ustawy ubezpieczenie zdrowotne oparte jest w szczególności na zasadach:
– solidarności społecznej,
– samorządności,
– samofinansowania,
– prawa wolnego wyboru świadczeniodawcy i kasy chorych,
– zapewnienia równego dostępu do świadczeń,
– działalności kas chorych nie dla zysku,
– gospodarności i celowości działania,
– gwarancji państwa. 
Osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem, warunki i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych określone zostały w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135). Podmiotem odpowiedzialnym za powszechną opiekę zdrowotną w Polsce jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). 

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne: 
Dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne to dobrowolnie wykupione ubezpieczenie, w którym ubezpieczony w zamian za wnoszoną składkę ubezpieczeniową otrzymuje bezpłatny lub częściowo refundowany przez zakład ubezpieczeń dostęp do wybranych placówek i określonych usług medycznych w zależności od oferowanego zakresu ubezpieczenia. Wraz z rosnącą popularnością abonamentów medycznych w Polsce ubezpieczyciele rozwijają ofertę ubezpieczeń zdrowotnych w ramach współpracy z prywatnymi placówkami oferującymi usługi medyczne w ramach abonamentów. 

Previous Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne?
Next Co to jest ubezpieczenie?
Zawartość