Co to są źródła przychodu?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

Wg. słownika NBP źródła przychodu to pojęcie występujące w prawie podatkowym określające, skąd pochodzi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) źródłami przychodów są:
– Stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
– Działalność wykonywana osobiście,
– Pozarolnicza działalność gospodarcza,
– Działy specjalne produkcji rolnej,
– Najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
– Kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt. 7 lit. a?c,
– Odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):
– nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
– prawa wieczystego użytkowania gruntów,
– innych rzeczy.
Jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane:
w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w podpunktach a -c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany).
– Inne źródła omówione w art. 20 ustawy.

Poprzedni Co to są pasywa?
Następny Do czego służy budżet domowy?