1 czerwca 2020 Co to jest ubezpieczenie?

Co to jest ubezpieczenie?

Umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez ubezpieczonych.  Umowa ubezpieczeniaUmowa ubezpieczenia uregulowana została w Kodeksie cywilnym w Tytule XXVII (art. 805-834). Przez […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to jest składka ubezpieczeniowa?

Co to jest składka ubezpieczeniowa?

Cena usługi ubezpieczeniowej; kwota pieniędzy, jaką ubezpieczający płaci ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez nią ochronę ubezpieczeniową. Jej wysokość i sposób opłacania stanowią element umowy ubezpieczenia. Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju ubezpieczenia, wartości sumy ubezpieczenia, długości jego trwania, a także wieku i stanu zdrowia w momencie zawierania umowy.  Składka powinna być ustalana według kryteriów […]

Czytaj więcej
?