Jednorazowe dod. świadczenie postojowe dla wykonujących umowy cywilnoprawne [Tarcza antykryzysowa]

Tutorial, jak złożyć wniosek RSP-CD6 o to świadczenie.

Kogo dotyczy to świadczenie?
Ciebie, jeśli uzyskujesz przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) z tytułu:
– działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
– działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
– działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
– usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
– usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: ◦w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
– przez przewodników muzeów.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?
Otrzymasz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe jeśli:
– uzyskujesz przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułu wymienionego w punkcie „Kogo dotyczy?”,
– nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
– przychód z umowy cywilnoprawnej z tytułu wymienionego w punkcie „Kogo dotyczy”, który uzyskałeś w miesiącu przed tym, w którym złożyłeś wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Co zyskasz?
– Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
– Otrzymasz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

Wniosek (RSP-CD6) możesz złożyć tylko elektronicznie:
– przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (instrukcja jak złożyć wniosek RSP-CD6 o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, plik doc, 599 kb),
– przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.
Możesz złożyć wniosek od 15 stycznia 2021 r. Najpóźniej możesz złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jak się z Tobą skontaktujemy?
• Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
• Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku.
• Jeśli odmówimy Ci prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, wydamy decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie PUE ZUS lub prześlemy ją pocztą.

Czy możesz się odwołać od decyzji?
• Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmówimy Ci prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za naszym pośrednictwem.
• Odwołanie złóż na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Gdzie otrzymasz pomoc?
W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

Jeśli chcesz subskrybować nasz kanał, kliknij w link: http://www.youtube.com/user/ElektronicznyZUS?sub_confirmation=1

#zus #RSP #RSP-CD6 #postojowe #tarcza6.0 #tarczaantykryzysowa