• Chwilówki
 • Doradztwo ds. nieruchomości
 • Faktoring
  • Faktoring
  • , ,
  • Faktoring

  • Czy wiesz, że: "Faktoring to wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności). Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ…
  • Zobacz więcej
 • Informacja gospodarcza
 • Inwestycje alternatywne
  • Inwestycje alternatywne
  • Inwestycje alternatywne

  • Czy wiesz, że: Inwestycje alternatywne to inwestycje w aktywa, które charakteryzują się niską korelacją z tradycyjnymi formami pomnażania kapitału i obejmują inwestycje w: dzieła sztuki (obrazy, rzeźba, fotografia, grafika, plakat), alkohole (whisky, wino), kamienie szlachetne (diamenty), metale szlachetne (złoto, srebro, platyna, pallad), nieruchomości, samochody, przedmioty kolekcjonerskie (znaczki pocztowe, monety, komiksy, pióra, pamiątki historyczne, autografy znanych osobistości, starodruki, instrumenty muzyczne).
  • Zobacz więcej
 • Konta firmowe
  • Konta firmowe
  • ,
  • Konta firmowe

  • Czy wiesz, że: Konto firmowe to rodzaj rachunku bankowego przeznaczone go do zarządzania pieniędzmi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na takie konto wpływają pieniądze za wykonaną pracę, a także prowadzone są z niego związane z biznesem wydatki.
  • Zobacz więcej
 • Konta osobiste
  • Konta osobiste
  • ,
  • Konta osobiste

  • Czy wiesz, że: "Rachunek bankowy, konto bankowe to rachunek prowadzony przez bank na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem (albo posiadaczami, gdyż rachunek bankowy może być prowadzony także dla kilku osób fizycznych). Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, o ile w umowie z bankiem nie zostały zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi…
  • Zobacz więcej
 • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty gotówkowe
  • ,
  • Kredyty gotówkowe

  • Czy wiesz, że: Kredyt gotówkowy to pożyczka pieniężna udzielana przez bank lub inną instytucje finansową indywidualnemu klientowi. Kredyt gotówkowy charakteryzuje się tym, że z definicji jest to kredyt konsumencki udzielany na dowolny cel konsumpcyjny.
  • Zobacz więcej
 • Kredyty hipoteczne
  • Kredyty hipoteczne
  • ,
  • Kredyty hipoteczne

  • Czy wiesz, że: Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej (nazywany jest wówczas budowlano-hipotecznym).
  • Zobacz więcej
 • Kredyty konsolidacyjne
  • Kredyty konsolidacyjne
  • ,
  • Kredyty konsolidacyjne

  • Czy wiesz, że: Konsolidacja długu to połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek (kredytów) w jedną, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków pożyczki, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi.
  • Zobacz więcej
 • Kredyty samochodowe
 • Leasing
  • Leasing
  • , ,
  • Leasing

  • Czy wiesz, że: Leasing to jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie…
  • Zobacz więcej
 • Lokaty bankowe
  • Lokaty bankowe
  • ,
  • Lokaty bankowe

  • Czy wiesz, że: Lokata bankowa to jeden z rodzajów produktów oferowanych przez banki komercyjne. W tym przypadku klient dokonuje wpłaty do banku określonej kwoty pieniędzy na określony z góry okres oraz na ustalony z góry procent, a następnie odebranie tej kwoty powiększonej o odsetki po upływie ustalonego terminu.
  • Zobacz więcej
 • Ubezpieczenia
  • Ubezpieczenia
  • ,
  • Ubezpieczenia

  • Czy wiesz, że: Ubezpieczenie to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z  funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami;
  • Zobacz więcej